China 2007
Shanghai
YUYUAN-GARDEN

Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden
Yuyuan-Garden


YUYUAN-GARDEN
Shanghai
China 2007