China 2007
Shanghai
BUND

Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai - Bund
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
View from Huangpu
View from Huangpu
View from Huangpu
View from Huangpu
View from Huangpu
Oriental Pearl Tower
Oriental Pearl Tower
Oriental Pearl Tower
Oriental Pearl Tower
Oriental Pearl Tower
Museum
Museum


BUND
Shanghai
China 2007